راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع در بیلیارد

کدام یک از اصول زیر را مهم می دانید:

ایستادن – پل بستن – چوب گیری – ضربه – تمرکز -  ...

با رعایت تمامی اصول سریع تر پیشرفت می کنید. به امتحانش می ارزد.

بـرای بازدیـد از تلنگرهـای قبلی ( راهکار ادیبـان بـرای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان  و  در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید

http://www.adibon.com/new

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید