راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

ضربه پخش در 9 طلایی ( 9 ball )

اگر ضربه پخش را با شدت تمام بزنید قطعاً ضریب کنترل توپ ضربه کاهش خواهد داشت  

اگر توپ ضربه در راستای کامل با توپ شماره یک نباشد مراقبت بیشتری باید برای کنترل توپ ضربه اعمال شود

اگر ماهیچه های ساعد را شل نکنید عامل سرعت انتقال ضربه کاهش می یابد

اگر آرنج به پایین انداخته شود ضمن اینکه این کار باعث کاهش عامل سرعت انتقال ضربه می شود چوب هم در راستای موازی با سطح میز باقی نخواهد ماند

اگر چوب را در راستای خط ضربه به جلو حرکت ندهید باید شدت بیشتری را در ضربه پخش اعمال کنید

اگر برآیند نیروها در بیلیارد تدریس نشود همین آش است و همین کاسه 

بـرای بازدیـد از تلنگرهـای قبلی ( راهکار ادیبـان بـرای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش _ تمرین _ تلنگر " در صفحه اصلی سایت و  در ستون سمت راست ذیل بخش سرفصل ها مراجعه کنید .

 

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید