تمرین بیلیارد فانتزی 13

Controlling the speed of your cue ball

This is a very important principle in position play and cannot be over-looked . You have to learn to gauge the speed of your stroke and know how much speed is needed for your cue ball to travel to the desired position . Beginner players normally tend to hit the cue ball too hard and as you gain experience you should pay special attention to the different speeds you need for the cue ball to travel where you want it to be . Let's look at an example illustration below
 
این تمرین را سایت easy pool tutor با عنوان کنترل کردن سرعت توپ ضربه ( cue ball ) درج کرده و در توضیح آن آورده است که :

" این اصل بسیار مهم است و نباید سرسری از ان گذشت . بازیکن باید فرمان کنترل سرعت ضربه را بدست گرفته و بداند که که سرعتی لازم است تا توپ ضربه در نقطه مطلوب بایستد . بازکنان مبتدی تمایل دارند که به توپ ضربه نیرویی بیش از نیاز وارد سازند در حالیکه تجربه به انها میاموزد که باید به اندازه مورد نیاز به توپ ضربه نیرو وارد اید تا این توپ در نقطه مورد نظر توقف کند . شکل زیر را مثال زده است " .

 

 Figure 1: Speed Control
In the above illustration, a medium speed is necessary to position the cue ball around the area where we want it to be indicated by the gray box area . Hitting too softly ( position A ) might place the cue ball behind the 10-ball and hitting too hard ( position B ) might place the cue ball behind the 11-ball . Hitting even harder ( Position C ) might place the cue ball farther giving you a very thin cut on the 8-ball which is a very difficult shot !

Keep in mind that the following factors affect the speed of the cue ball :

• The type of the table cloth, the rougher the surface of the cloth, the more friction therefore less speed . The smoother the cloth, the less friction, therefore more speed is required on your cue ball . If you use the same stroke speed for both types of cloth, your cue ball will obviously not arrive at the same location on the table . So you need to be able to adjust your stroke speed depending on the playing conditions presented to you .

• The condition of the cushion . Newer cushions have more bounce therefore the cue ball travels longer after bouncing off the cushion . Older cushions become soggy and less "bouncy" therefore the cue ball travels at a shorter distance after bouncing off the cushion . Again, try to adjust your stroke speed accordingly.

• The condition of the balls. Same thing with the balls, the older the balls the less bounce they have therefore the cue ball travels less .

• Follow shot and Draw shot . Shooting with follow or top spin will make the cue ball travel farther because the cue ball has forward momentum . Using the same speed of stroke with draw will make the cue ball travel less because of the reverse spin on the cue ball . Take note of this when you are trying to gauge the speed of your stroke .

Clean and dirty tables. Dirty tables have more dust and small particles that make for more friction thus the cue ball will travel at a shorter distance . Always clean the table before playing


 " در شکل داده شده سرعتی متوسط لازم است تا تا توپ ضربه پس از اصلبت به توپ هدف (شماره 5) در محوطه زرد رنگ از حرکت باز بماند . ضربه آهسته ممکن است توپ ضربه را در نقطه ( a ( و ضربه محکم آنرا در نقطه ( b ) متوقف کند که در هر دوصورت نمیتوان ضربه مستقیم به توپ شماره 8 زد . چنانچه سرعت ضربه بیشتر باشد توپ ضربه در نقطه ( c) میماند که برش سختی برای انداختن توپ شماره 8 به داخل حفره محسوب میشود .

بخاطر بسپارید که این عوامل در سرعت توپ ضربه مؤثر میباشند :

جنس پارچه میز – هر مقدار سطح پارچه زبرتر باشد اصطکاک بیشتر و در نتیجه سرعت کمتر می گردد . نرم تر بودن پارچه باعث کاهش اصطکاک شده و در نتیجه سرعت توپ ضربه افزایش مییابد . اگر شما یک سرعت ثابت را در هر دو موردی که برای پارچه میز نامبرده شد بکار برید پر واضح است که توپ سفید شما در یک نقطه مشترک نخواهد ایستاد . بنابراین شما نیازمندید که سرعت حرکت توپ ضربه را با توجه به وضعیت موجود تنظیم کنید .

وضعیت باندها – باندهای جدیدتر خاصیت ارتجاعی بیشتری دارند بنابراین توپ سفید پس از برخورد با باند با سرعت بیشتری به حرکت ادامه خواهد داد . باندهای کهنه ارتجاع کمتری به توپ ضربه میدهند و این توپ پس از برخورد با باند مسافت کمتری را طی میکند . سرعت خود را با توجه به وضعیت باندها تنظیم کنید .

وضعیت توپ – توپهای کهنه مسافت کمتری را نسبت به توپهای نو طی میکنند " .


ضربات رو و زیر – اگر ضربه به قسمت نیمکره فوقانی توپ ضربه زده شود توپ ضربه مسافت بیشتری را طی میکند زیرا وجود انرژی دورانی در توپ سفید باعث این عمل میگردد . اگر ضربه به نیمکره پایینی توپ ضربه زده شود توپ ضربه کمتر حرکت خواهد کرد و عامل آن وجود چرخش برعکس در توپ ضربه میباشد . به این دو عامل در هنگام تمرین توجه نمایید .

میزهای تمیز و کثیف – وجود گرد و غبار و ذرات بر روی سطح میز باعث میگردد که توپ ضربه مسافت کمتری را بپیماید . در همه حال میز را قبل از بازی تمیز کنید .

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در نظر دارد تا تمرینات پیشنهادی دیگران را نیز به نمایش بگذارد .

هر چند اعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی و با زمان بندی مناسب آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورت گرفته تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود .

شما هم می توانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه های رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید .

سایر تمرینات ادیبان را با مراجعه به بخش آموزش - تمرین در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان  http://www.adibon.com/ ملاحظه فرمائید .


ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید