راهکار ادیبان برای پیشرفت سریعنقاط قوّت – نقاط ضعف


نقاط قوت و نقاط ضعف خود را در بازی شناسایی کنید .ممکن است یک بازیکن توپهای مستقیم را بهتر از توپهای برش دار بزند و یا در زدن و کنترل

کردن توپهای راه نزدیک نسبت به توپهای راه دور تسلط بیشتری داشته باشد .

یک بازیکن ممکن است تهاجمی بازی کند و بازیکن دیگری روش تدافعی را بهتر پیاده کند .

بازی کردن خود را تحلیل و ارزیابی کنید اما بخاطر بسپارید که بازی حریف مقابل خود را نیز

مطالعه کرده و تاکتیک های مناسب را بکار بندید .

برای بازدید از تلنگرهای قبلی (راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع ) به قسمت " آموزش –

تمرین – تلنگر " در صفحه اصلی سایت و ستون سمت راست بخش سرفصل ها مراجعه کنید

www.adibon.com/new

ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید ... ادیب باشید