توپ های هدف را مطابق شکل بچینید و توپ سفید را در امتداد یکی از


حفره های گوشه ئی و به فاصله یک واحد از توپ هدف قرار دهید .منظور از این تمرین بدست آوردن مهارت کافی در زدن توپهای مستقیم است

با ایجاد کمی چرخش رو به عقب توسط توپ سفید .برای انجام تمرین مشکل تر ، توپ سفید را بر روی خط کشیده شده در شکل

قرار دهید ( دو واحد دورتر از توپ هدف ) و پس از هر ضربه در حین آنکه

توپ هدف را داخل حفره میاندازید ، توپ سفید را تا روی خط به عقب بکشید .هر چند این تمرین بنظر ساده می آید اما برای بدست آوردن کنترل بر روی

جایگاه ثانوی توپ سفید مفید است .

برگرفته از : http://www.easypooltutor.comاعتقاد ادیبان بر این است که انجام تمرینات باید بر اساس برنامه ریزی علمی همراهبا زمان بندی متناسب با اصول آموزشی و با بهره گیری از اساتید و اهل فن صورتگیرد تا از بسیاری موارد غیر ضروری و اتلاف وقت ارزشمند بازیکنان جلوگیری شود .

آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان در نظر دارد تا تمرینات پیشنهادی دیگران را نیز به نمایش بگذارد ،شما هم میتوانید تمرینات پیشنهادی خود را برای درج در کارگاه رایانه ای " ادیبان " ارسال نمائید .تمرینات ادیبان را با مراجعه به بخش آموزش - تمرین در سایت آکادمی جهانی بیلیارد ادیبان ملاحظه فرمائید