راهکار ادیبان برای پیشرفت سریع

نقش کتف و شانه


صرفنظر از میزان شدت به هنگام اعمال ضربۀ پخش اولیه در بازی های گوناگون بیلیارد ، نقش کتف و شانه در حفظ راستای خط ضربه بسیار دخیل است .

مراقب باشید که نقش این دو عضو در تمامی ضربات از اهمیتی خاص برخوردار است بطوریکه اگر شانۀ بازیکن در موقع ضربه به سمت پائین حرکت کند باعث میگردد تا نوک چوب به نقطه مورد نظر بر روی توپ سفید برخورد نکند و این مسئله بـاعث می شـود که بخشی از اهداف مورد نـظـر بـازیکن در جهت صحت ضـربه محقق نگـردد ( هدایت توپ هدف به مسیر دلخواه بخشی از هدف است و نه تمام آن ) .

شانه ( منظور شانۀ آن دست موافقی است که بازیکن با آن دست چوب را به توپ میزند و نه دست مخالف ) را تا جائیکه میتوانید بالا ببرید و در تمام مدت اعمال ضربه آنرا در این وضعیت و به حالت قفل نگه دارید .

نظر به اینکه آرنج هم در ارتباط با حرکت کتف و شانه است برخی به اشتباه گفته اند که آرنج به پائین میافتد . شما ادیب باشید و اجازه ندهید کتف و شانه تا پایان ضربه به پائین بیفتد .
ورزشکار باشید ... ورزش یار باشید